Pingstkyrkan Örnsköldsvik Logga
huvud


Fokus på

 
Medlemssidor


Medlemsnummer

Lösenord

 > Församlingen > Församlingens historia > Församlingens stadgar § 15-18

Församlingens stadgar § 15-18

§ 15 Egendom

Upplösning
All församlingens egendom tillhör för all framtid församlingens såsom sådan, utan att enskild församlingsmedlem däri har någon andel för sin person. Församlingens egendom kan följaktli-gen aldrig användas annorlunda än för församlingens ändamål eller för täckande av de förbindelser, densamma lagligen kunnat ikläda sig.
Skulle församlingen upplösas eller upphöra att existera, tillfaller all församlingens behållna egendom Filadelfiaförsamlingen i Stockholm att användas till dess hednamission.


§ 16 Uteslutning

Mom. 1. När fråga uppstår om uteslutande av någon medlem ur församlingen, skall genom äldstes försorg utredning ske, varefter beslut fattas för församlingen vid något av dess församlingsmöten.
Mom. 2. Medlem, som avgår eller uteslutes ur församlingen, har omedelbart i och med avgången respektive beslutet om uteslutning förlorat sitt medlemskap med därav följande rättigheter.


§ 17 Stadgeändring

Fråga om ändring i dessa stadgar kan väckas vid församlingsmöte, vilket som helst; men gällande beslut om dylik ändring föreligger ej, utan att möte, därå förslag om dylik ändring först framställts, bifallit sådant, och beslut därefter förnyats å ett, minst två månader senare hållet ordinarie administrationsmöte, därtill kallelse ägt rum med uttryckligt angivande att fråga om stadgeändring skall förekomma, och då blott under förutsättning, att minst två tredjedelar av de närvarande myndiga församlingsmedlemmarna förena sig om beslutet.


§ 18 Tvister

Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av dessa stadgar skola avgöras av skiljemän enligt svenska lag.streck
v.50   
 
måndag
18:30  Minibrass övar
tisdag
11:00  Bön
13:00  Julfest för daglediga
19:00  Generosity Choir övar
fredag
19:30  YOUTH - undervisning för unga i Bibeln
21:30  Läget Öppet - café/fritidsgård
lördag
17:00  Nära Himlen gudstjänst
söndag
11:00  Gudstjänst
17:00  Söndag17

Se hela kalendern »

 En Göteborgare och en Öviksbo, tillsammans brinner vi för Sydostasien! Vi är missionärer i Kambodja, där vi arbetar med att nå studenter med det otroligt underbara budskapet att det finns liv, frid, förlåtelse, helande, kärlek, frälsning och upprättelse hos Jesus.


Läs Andreas och Jennies blogg här:

Vi är en familj som kommer att åka ut till Omodalen i sydvästra Etiopien för att arbeta som missionärer under 3 år. Vi kommer att sändas ut av Hannas hemförsamling, Örnsköldsviks pingstförsamling.Vi kommer att bosätta oss i byn Jinka, ett samhälle med ca 25 000 innvånare, men vi kommer att arbeta i hela området. Vi arbetar med att sprida hopp, glädje och liv genom att berätta för människor om den ende som verkligen kan ge det, Jesus Kristus. Vi arbetar med att undervisa kristna i området i storytelling, de får lära sig bibelberättelser utantill, som de sedan berättar vidare till vänner, grannar och byar runt om i området.


Läs familjen Dahlkvists blogg här:

 

En del av Pingst