Pingstkyrkan Örnsköldsvik Logga
huvud


Fokus på

 
Medlemssidor


Medlemsnummer

Lösenord

 > Församlingen > Församlingens historia > Församlingens stadgar § 9-14

Församlingens stadgar § 9-14

§ 9 Bokslut

Revision
Församlingens räkenskaper skola den 31 december varje år sammanföras till bokslut. Detta skall vara verkställt senast den 1 april påföljande år, då räkenskaperna med tillhörande handlingar skola vara överlämnad till de av församlingen utsedda revisorerna, vilka senast efter en månad böra över granskningen avgiva skriftligt utlåtande innefattande yttrande ifråga om ansvarsfrihet bör beviljas styrelsen.


§ 10 Möten och sammankomster

Mom. 1. De möten med församlingens medlemmar, därå församlingens ekonomiska och juridiska angelägenheter behandlas, kallas i dessa stadgar administrationsmöten till skillnad från alla andra möten i församlingen.
Mom. 2. Det är dock församlingen obetaget, att å församlingsmöten fatta beslut i ekonomiska frågor utan större räckvidd.
Mom. 3. Möten och sammankomster för andlig uppbyggelse eller för andra ändamål än ovan nämnts hållas på sätt lämpligt och nyttigt kan finnas.


§ 11 Administrationsmöten
Mom. 1. Ordinarie administrationsmöte med församlingen skall för behandling av församlingens ekonomiska och juridiska angelägenheter hållas varje år före maj månads utgång; och sker kallelse därtill minst fjorton dagar förut, dels genom tillkännagivande vid gudstjänst i församlingens vanliga predikolokal, dels ock genom annons en gång i den av församlingens medlemmar mest lästa dagstidningen.
Mom. 2. Extra administrationsmöte hålles, när sådant av styrelsen finnes påkallat, eller tilläventyrs begäres av minst hälften av församlingens myndiga medlemmar. Kallelse därtill sker på samma sätt som till ordinarie administrationsmöte, och skola de å dylikt extra möte förekommande ärenden i kallelsen angivas.
Mom. 3. Administrationsmöte öppnas av styrelsens ordförande eller vid förfall för honom av vice ordförande eller någon av de närvarande äldste.
Vid dylikt möte äger varje närvarande myndig församlingsmedlem, man och kvinna, en röst. Ordförande för mötet väljes av de närvarande genom öppen omröstning. För besluts fattande, protokollföring och dylikt gäller vad som efter god sed brukar iakttagas.


§ 12 Ordinarie administrationsmöte

Mom. 1. Vid församlingens ordinarie administrationsmöte skall till behandling följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande för mötet;
2. Val av två justeringsmän att justera protokollet;
3. Fråga om kallelse till mötet behörigen skett;
4. Styrelsens förvaltningsberättelse;
5. Revisorernas årsberättelse;
6. Fråga om fastställande av den i förvaltningsberättelsen intagna balansräkningen;
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid förvaltningsberättelsen omfattar;
8 a. Val av ordförande
8 b. Val av styrelse
9. Val av sekreterare och vice sekreterare för församlingen;
10. Val av två revisorer och två suppleanter för dem;
11. Val av siffergranskare samt
12. Val av övriga befattningshavare hos församlingen.
Mom. 2. Förutvarande styrelseledamöter kunna omväljas.
Mom. 3. Då föreståndaren enligt § 6, mom. 3, är självskriven, avser det årliga styrelsevalet blott de övriga styrelseledamöterna.


§ 13 Omröstning

Mom. 1. Val sker och beslut fattas genom öppen omröstning, om ej annorlunda beslutas.
Mom. 2. Beslut vid administrationsmöte bestämmes, utom i det i § 17 angivna fallet, efter majoritet av avgivna röster. Vid olika röstetal gäller den mening ordföranden vid mötet biträ-der.


§ 14 Val av föreståndare

Val av föreståndare sker å administrationsmöte, till vilket kallelse med uppgift om ändamålet för mötet i föreskriven tid föregått. Vid detta val angives ock för huru lång tid valet gäller. Eljest gäller det för obestämd tid.

Fortsättning stadgar § 15-18
streck
v.50   
 
måndag
18:30  Minibrass övar
tisdag
11:00  Bön
13:00  Julfest för daglediga
19:00  Generosity Choir övar
fredag
19:30  YOUTH - undervisning för unga i Bibeln
21:30  Läget Öppet - café/fritidsgård
lördag
17:00  Nära Himlen gudstjänst
söndag
11:00  Gudstjänst
17:00  Söndag17

Se hela kalendern »

 En Göteborgare och en Öviksbo, tillsammans brinner vi för Sydostasien! Vi är missionärer i Kambodja, där vi arbetar med att nå studenter med det otroligt underbara budskapet att det finns liv, frid, förlåtelse, helande, kärlek, frälsning och upprättelse hos Jesus.


Läs Andreas och Jennies blogg här:

Vi är en familj som kommer att åka ut till Omodalen i sydvästra Etiopien för att arbeta som missionärer under 3 år. Vi kommer att sändas ut av Hannas hemförsamling, Örnsköldsviks pingstförsamling.Vi kommer att bosätta oss i byn Jinka, ett samhälle med ca 25 000 innvånare, men vi kommer att arbeta i hela området. Vi arbetar med att sprida hopp, glädje och liv genom att berätta för människor om den ende som verkligen kan ge det, Jesus Kristus. Vi arbetar med att undervisa kristna i området i storytelling, de får lära sig bibelberättelser utantill, som de sedan berättar vidare till vänner, grannar och byar runt om i området.


Läs familjen Dahlkvists blogg här:

 

En del av Pingst