Pingstkyrkan Örnsköldsvik Logga
huvud


Fokus på

 
Medlemssidor


Medlemsnummer

Lösenord

 > Församlingen > Församlingens historia > Församlingens stadgar § 1-8

Församlingens stadgar § 1-8

§ 1 Verksamhet och ändamål

Mom. 1. Pingstförsamlingen i Örnsköldsvik, som bildades i februari 1923, är en fri församling av bekännare av den evangeliska trosläran.
Mom. 2. Församlingens ändamål är att efter de riktlinjer, som den Heliga Skrift ensam angiver för kristen tro och verksamhet, föra människor i personlig gemenskap med Kristus och att hos sina medlemmar vårda och förkovra det andliga livet.
Mom. 3. För fullföljande av sina uppgifter anordnar församlingen offentliga och enskilda guds-tjänster, bedriver mission inom och utom landet samt utövar annan kristlig, människovänlig verksamhet.
Mom. 4. Församlingen är en ideell sammanslutning och icke en ekonomisk förening.
Mom. 5. Församlingen och dess styrelse har sitt säte i Örnsköldsvik.


§ 2 Medlemskap

Mom. 1. Såsom medlem av församlingen kan upptagas envar, som kommit till verklig tro på Kristus och i uppriktighet vill ansluta sig till församlingens åskådning och uppgifter.
Mom. 2. Frågor angående upptagande av ny medlem avgöres å församlingsmöte.


§ 3 Förteckning

Förteckning över församlingens medlemmar skall föras av församlingens pastorer eller den eller de styrelsen inom sig utser.


§ 4 Avgifter

Obligatoriska medlemsavgifter av något slag förekomma ej, utan skall församlingens ändamål ekonomiskt främjas endast med frivilliga bidrag och gåvor.


§ 5 Förvaltning

Mom. 1. Omvårdnaden och förvaltningen av församlingens penningmedel och all annan egen-dom samt i övrigt tillvaratagandet av dess angelägenheter och intressen åligga församlingen styrelse. Det tillkommer denna styrelse att själv eller genom ombud å församlingens vägnar tala och svara inför domstol och andra myndigheter samt i övrigt tillvarataga församlingens intressen var helst och när helst sådant kräves.
Mom. 2. I sin förvaltning av församlingens lösa och fasta egendom äger styrelsen vidtaga de åtgärder, som i varje särskilt fall kunna finnas vara nödvändiga för att på bästa sätt tillvarataga församlingens intressen.
Mom. 3. Frågor angående köp och försäljning av fast egendom samt utfärdande av skuldebrev med inteckningsmedgivande i församlingen tillhörig fast egendom skola avgöras å administra-tionsmöte.
Mom. 4. Församlingen äger vid särskilda tillfällen eller för särskilda förhållanden eller med avseende på vissa uppgifter förordna särskild person eller särskilda personer inom eller utom styrelsen att utföra vissa uppdrag eller utöva viss verksamhet.
Mom. 5. Ordföranden tillika med en styrelseledamot tecknar gemensamt församlingens namn. Församlingen äger dock uppdraga åt särskilda befattningshavare att teckna församlingens namn i förvaltningsärenden av begränsad omfattning.


§ 6 Styrelsen

Mom. 1. Styrelsen, som inför församlingen är ansvarig för sin verksamhet, skall bestå av församlingens äldste till ett antal av minst fem.
Mom. 2. Ordförande i styrelsen som tillika är ordförande i församlingen samt styrelseledamöterna väljas för ett år i sänder, räknat mellan ordinarie administrationsmötena.
Mom. 3. Församlingens föreståndare är självskriven ledamot av styrelsen, som inom sig utser vice ordförande, sekreterare och vice sekreterare.
Mom. 4. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid förfall för honom av vice ordföranden eller då en tredjedel av styrelsens medlemmar det begär.
Kallelse till styrelsesammanträde skall verkställas på lämpligt sätt inom skälig tid före mötet.
Mom. 5. För giltigt besluts fattande erfordras, att minst en tredjedel av styrelsen är närvarande och om beslutet eniga.
Är ej ordföranden eller vice ordföranden tillstädes, utses för det tillfället en särskild ordförande. Envar närvarande äger en röst. Vid lika röstetal gäller den mening ordförande biträder.
Protokoll över vad som förevarit vid sammanträde skall föras av sekreteraren eller vice sekreterare eller vid båda dessas förfall av en bland de närvarande ledamöterna samt justeras av sammanträdets ordförande.


§ 7 Revisorer

För granskning av styrelsens förvaltning av församlingens ekonomiska angelägenheter samt församlingens räkenskaper utses årligen å ordinarie administrationsmöte för tiden intill nästa ordinarie administrationsmöte två revisorer och två suppleanter för dem.


§ 8 Siffergranskare

Ordinarie administrationsmöte äger även för tiden intill nästa ordinarie administrationsmöte utse siffergranskare.

Fortsättning stadgar § 9-14
streck
v.50   
 
måndag
18:30  Minibrass övar
tisdag
11:00  Bön
13:00  Julfest för daglediga
19:00  Generosity Choir övar
fredag
19:30  YOUTH - undervisning för unga i Bibeln
21:30  Läget Öppet - café/fritidsgård
lördag
17:00  Nära Himlen gudstjänst
söndag
11:00  Gudstjänst
17:00  Söndag17

Se hela kalendern »

 En Göteborgare och en Öviksbo, tillsammans brinner vi för Sydostasien! Vi är missionärer i Kambodja, där vi arbetar med att nå studenter med det otroligt underbara budskapet att det finns liv, frid, förlåtelse, helande, kärlek, frälsning och upprättelse hos Jesus.


Läs Andreas och Jennies blogg här:

Vi är en familj som kommer att åka ut till Omodalen i sydvästra Etiopien för att arbeta som missionärer under 3 år. Vi kommer att sändas ut av Hannas hemförsamling, Örnsköldsviks pingstförsamling.Vi kommer att bosätta oss i byn Jinka, ett samhälle med ca 25 000 innvånare, men vi kommer att arbeta i hela området. Vi arbetar med att sprida hopp, glädje och liv genom att berätta för människor om den ende som verkligen kan ge det, Jesus Kristus. Vi arbetar med att undervisa kristna i området i storytelling, de får lära sig bibelberättelser utantill, som de sedan berättar vidare till vänner, grannar och byar runt om i området.


Läs familjen Dahlkvists blogg här:

 

En del av Pingst